Foto: Ian Dyball/Shutterstock.com

ELECTRICITY | RENEWABLES

2 min read

NVE: Tidsfrist for havvind begrenser kapasitetsutvidelse

(Montel) En utlysning av Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II i første kvartal vil begrense mulighetene for kapasitetsutvidelser av områdene, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skal utlyses innen første kvartal i år.

Samtidig har NVE fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å identifisere nye områder for fornybar energi, herunder å se på økt arealutnyttelse av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. 

Det innebærer kapasitet- og arealutvidelse. Fristen for denne leveransen er 30. april i år.

– Med utlysningen av hele arealet til Utsira Nord før NVEs leveranse, forsvinner i stor grad muligheten til å utvide området med mer areal. Det begrenser en eventuell kapasitetsutvidelse, skriver NVE i sitt høringssvar til regjeringens forslag om havvindkriterier.

Regjeringen sendte i desember ut havvindplanen på høring, hvor det foreslås prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodeller både for Sørlige Nordsjø II (1,5 GW) og Utsira Nord (1,5 GW). Høringsfristen er 6. januar. 

Totalt har regjeringen åpnet for å tildele i alt 4,5 GW havvind, fordelt på 1,5 GW på Utsira og 3 GW i Sørlige Nordsjø II.

– For mulig kapasitetsutvidelse for Sørlige Nordsjø II vil resultatene av grunnundersøkelsene være klare andre kvartal i 2023. Det er for sent til å informere om NVE sitt arbeid og foreta eventuelle justeringer av området som skal tildeles, gitt at arealet blir lyst ut i første kvartal 2023, fortsetter NVE.

Advarer mot for korte tidsfrister

NVE advarer samtidig mot at uforholdsmessig korte tidsfrister kan gå på bekostning av kvalitet og gi merarbeid i senere faser.

– Det må settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til en god prosess med faglig integritet, skriver NVE.

Departementet arbeider med å effektivisere konsesjonsprosessen og skriver i forslaget at søker skal legge til grunn fire måneder til fastsettelse av utredningsprogram, samt seks måneder til konsesjonssøknad og detaljplan inkludert høring.

For strengt

Direktoratet mener også at OEDs forslag om at søkere må ha erfaring med å planlegge, bygge og drifte HVDC-teknologi til havs med minst 300 kV spenningsnivå for er for strengt.

– HVDC-tilknytninger for havvind i Europa i stor grad planlagt og driftet av TSO, ikke havvindutbygger. Det vil ekskludere flere konsortier allerede i prekvalifiseringsfasen, noe NVE mener er uheldig, heter det i høringsinnspillet.