Foto: Statnett

KRAFT | MARKED

2 minutter å lese

RME: Prissikringsmulighetene i Norge er ikke gode nok

(Montel) Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ber Statnett utrede alternativer til prissikring i norske budområder, blant annet auksjoner av epader og områdefutures.

I løpet av 2023 og starten av 2024 har RME analysert markedet for områdekontrakter i Norge og nå er resultatet klart.

Reguleringsmyndigheten konkluderer med at prissikringsmulighetene i det norske kraftmarkedet ikke er tilstrekkelige på grunn av de store områdeprisforskjellene.

Konklusjonen kommer frem i et brev RME har sendt til Statnett, som Montel har sett, der det varsles om vedtaket.

Vedtaket baserer seg på en analyse av samtlige handler i systempriskontrakter og i epader for perioden 2019-2023.

Brevet som er sendt ut er et såkalt «varsel om vedtak». Den endelige beslutningen skal fattes 19. februar, opplyser RME til Montel.

RME varsler at de vil be om en generell utredning av tiltak for bedre prissikringsmuligheter, men ber spesifikt om at auksjoner av områdefutures og epad-auksjoner mellom norske budområder vurderes som ett av tiltakene.

Det siste har Statnett uttrykt sterk skepsis til.

Også støtte til såkalte «market maker»-tiltak skal vurderes. «Market maker» er en aktør som er forpliktet til å legge inn kjøps- og salgsbud med en viss maksimal prisforskjell mellom budene. 

Lite likvid
I analysen peker RME på en rekke problemer med dagens epad-marked. Myndigheten viser til stor «spread» mellom kjøper og selger og lav likviditet som betydelige problemer.

Den lave likviditeten illustreres blant annet med særdeles lav «churn-rate». Dette er et mål på hvor mye det omsatte volumet i en kontrakt utgjør av det faktiske forbruket.

I NO2 og NO5 er denne raten svært lav, på i underkant av 3 prosent for samtlige kontraktstyper i hele perioden. NO1 er det mest likvide området med en rate på 20 prosent for årskontrakten 2022.

Til sammenligning var «churn-raten» for årskontrakten for systemprisen i 2022 på 60 prosent.

EEX har varslet at de vil lansere områdefutures for Norden i slutten av mars. RME skriver i sin analyse at det er for tidlig å gjøre en vurdering av hva dette vil bety for prissikringsmulighetene i det norske kraftmarkedet.

Markedet ikke fornøyd
I tillegg viser RME til en spørreundersøkelse blant en rekke markedsaktører som ble gjort høsten 2023.

NO3 er det prisområdet der flest svarer at de ikke får dekket sitt prissikringsbehov med hele 76 prosent. NO4 er området der flest er fornøyd. 44 prosent svarer likevel at de ikke får dekket sine prissikringsbehov.

Dropper transmisjonsrettigheter
Mens Statnett blir bedt om å vurdere både epad-auksjoner og områdefutures, vil RME ikke gå videre med langsiktige transmisjonsrettigheter (LTTR).

Dette er i tråd med Statnett har ønsket seg.

RME peker på at å innføre transmisjonsrettigheter vil dele markedet i to og dermed ytterligere bidra til å svekke likviditeten.

Statnett får seks måneder på seg til å levere sin rapport.

Rapporten skal, i tillegg til en vurdering av ulike tiltak, inneholde en konkret plan for implementering, inkludert et anslag for når en foreslått ordning kan komme på plass.

Mandag kom også nyheten om at Energidepartementet pålegger Statnett å være motpart for et begrenset volum av Epad-kontrakter.